Centralno naručivanje pacijenata

Bolnička jedinica za centralno naručivanje pacijenata

Sukladno Odluci ministra zdravstva i socijalne skrbi (Klasa: 500-01/08-01/140, ur.broj: 534-05-1-2/1-08-51, od 21. listopada 2008.g.) o ustrojavanju i načinu rada bolničke jedinice za centralno naručivanje pacijenata, određeno je da je svaka bolnička ustanova dužna uspostaviti sustav centraliziranog naručivanja za zdravstvene usluge i ustrojiti Bolničku jedinicu za centralno naručivanje pacijenata.

Opća bolnica Virovitica ustrojila je jedinicu za centralno naručivanje pacijenata. Pacijenti se mogu naručiti u Bolničkoj jedinici za centralno naručivanje pacijenata ili u polikliničkim ambulantama:

  1. osobno uz  OBAVEZNO predočenje uputnice i  nalaza liječnika specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom (ukoliko ga imate),
  2. putem druge osobe uz OBAVEZNO predočenje uputnice i  nalaza liječnika specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom (ukoliko ga imate),
  3. putem telefaxa broj 033 721 086, na način da šalju OBAVEZNO preslik uputnice i preslik nalaza liječnika specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom (ukoliko ga imate),
  4. elektronskom poštom narucivanje@bolnica-virovitica.hr , u privitku OBAVEZNO​ dostaviti skeniranu uputnicu liječnika primarne zdravstvene zaštite i skenirani nalaz liječnika specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom (ukoliko ga imate).
  5. ako je liječnik primarne zdravstvene zaštite izdao elektronsku uputnicu-telefonskim pozivom na broj  033 747 255. Molimo, ukoliko ste u mogućnosti prilikom naručivanja koristite elektronsku poštu  ili telefax.

Ako uputnice šaljete faxom ili e-mailom, OBAVEZNO NAVEDITE BROJ TELEFONA/MOBITELA na koji Vam možemo javiti termin pregleda/pretrage. U PROTIVNOM, VAŠU NARUDŽBU NEĆEMO MOĆI IZVRŠITI!!!

Po primitku uputnice naši će Vas službenici odmah kontaktirati.

Za sve informacije možete se obratiti Bolničkoj jedinici za centralno naručivanje pacijenata na telefon:  033 747 255

Lista čekanja

Lista čekanja sastoji se od Šifre bolesnika, Datuma upisa i Datuma prijema. Šifra bolesnika sastoji se od inicijala imena i prezimena i broja osigurane osobe.
Lista čekanja označava redosljed predbilježbi bolesnika, dok je Datum prijema bolesnika samo orijentacijski. Naime, može doći do pomaka u Datumu prijema, ovisno o nizu činitelja: kvarovi uređaja, bolest operatera, odustajanja ili hitnosti bolesnika i sl. Za pojedine pretrage Datum prijema je prazan ili procijenjen jer liječnici nemaju stalni dan u ambulanti, već se izrađuje raspored samo za mjesec dana unaprijed, ovisno o rasporedu dežurstava.
Točan datum pretrage odnosno zahvata možete dobiti kontaktiranjem Bolničke jedinice za centralno naručivanje pacijenata.

Online naručivanje

Ukoliko želite, možete se naručiti putem ponuđenog online obrasca!


*Ime i prezime

*E-mail adresa

*Kontakt broj

Poruka

*Preslika uputnice

Naručivanje za pojedine pretrage

Radiologija i ultrazvuk (Dijaskopija pluća, i.v. urografija, irigografija, retrogradna urografija, RTG želudca i jednjaka)
telefon: 033 747 354
narudžbe od 8 do 12 sati

Neurologija (EMNG, UZV vratnih žila, TCD, neurolog)
telefon: 033 747 395
narudžbe od 8 do 14 sati

Otorinolaringologija
telefon: 033 747 253
narudžbe od 8 do 13 sati

Oftalmologija i optometrija
telefon: 033 747 256
narudžbe od 8 do 13 sati